- مردمان - http://www.mardoman.net -

محاسبه شاخصهای رژیمی بدن BMI

[1]

تاثیر یک رژیم غذایی و یا تمرینات ورزشی تنها زمانی قابل پیگیری و نظارت می بـاشنـد کـه شمـا اطـلاعات کـافـی از شاخـص هـای مـورد اسـتفاده در تعیین وضعیت جسمانی در اخـتـیـار داشـتـه باشـیـد. در انتهای مقاله با وارد نمودن مشخصات خود میتوانید این شاخص ها را بطور محاسـبـه شده مشاهده نمایید.

در زیر به مهمترین این شاخص ها توجه کنید:

وزن ایـده آل بدن:
شاخصی می بـاشد که وزن ایده آل و مطـــلوب شما را تعیین می کند. بـرای بـدسـت آوردن این شاخص چندین فرمول وجود دارد:

 فرمول اول:

فرمول دوم:

فرمول سوم (برای جثه های متوسط):

فرمول چهارم:

عدد ۱۰۰ را از قد خودتان کسر کنید عدد بدست آمده وزن پایه می بـاشد. بـرای بـدست آوردن وزن ایده آل خود زنان میبایست %۱۵ و مردان %۱۰ از وزن پایه خود را کم کنند.

شاخص توده بدن(BMI): شاخصی است که می تـوان از طریق آن پی ببرید که تا چه اندازه تناسب اندام دارید فرمول آن این چنین است:

مجذور قد(متر) / وزن(کیلوگرم) = BMI

شاخص بدست آمده را با داده های زیر تطابق دهید:

BMI<18.5 : کمبود وزن شدید
BMI<20 : کمبود وزن و یا ورزشکار
BMI<20-22 : وزن ایده آل
BMI<22-25 : وزن طبیعی
BMI<25 : چاقی اندک
BMI<27 :چاقی متوسط
BMI<30 : چاقی شدید
BMI<40 : چاقی مفرط و بیمارگونه

شاخص چربی بدن: این شاخص میزان چربی بدن شما را اندازه گیری میکـند و دارای ۲ فرمول میباشد:

فرمول اول(درصد چربی بدن):

فرمول دوم:

۵٫۴ – ( جنس * ۱۰٫۸ ) – ( سن  * ۰٫۲۳ )+ ( BMI * 1.20 )
جنس برای مردان = ۱ و زنان = ۰

شاخص بدست آمده را با داده های زیر تطابق دهید:

[1]

   زنان              مردان                 وضعیت
————————————————–
۱۶%               ۱۱%                   عالی
۱۶-۱۹%         ۱۱-۱۳%                 خوب
۲۰-۲۸%         ۱۴-۲۰%              قابل قبول
۲۹-۳۱%         ۲۱-۲۳%              ریسک کم
۳۱%               ۲۵%               ریسک بالا

برای بدست آوردن وزن چربی بدن درصد بدست آمده را در وزن کل بدن ضرب کنید.

شـاخـص های توده عضله، مساحت سطح بدن، متابولیسم پایه، جثـه و تست تناسب اندام…

شاخص توده عضله: ایـن شـاخـص میـزان وزن شـما را بـدون در نـظر گـرفـتـن چـربـی مشخص میکند:

فرمول اول:

(فرضا %۲۳ تنها ۲۳ را قرار دهید)
۱۰۰ /  ( درصد چربی بدن – ۱۰۰ ) * وزن

فرمول دوم:

( علامت ^ به معنای توان می باشد )

مساحت سطح بدن: این شاخص مساحت سطح بدن شما را تعیین میکند:

۰٫۴۲۵^وزن (کیلو) * ۰٫۷۲۵^قد(متر) * ۰٫۲۰۲۴۷

شاخص متابولیسم پایه: این شاخص حـداقل کـالـری مـورد نـیاز در طی ۲۴ ساعت را تعیین میکند:

فرمول اول:

فرمول دوم:

( شاخص توده عضله(کیلو) * ۲۱٫۶ ) + ۳۷۰

تعیین جثه: این شاخص به شما نشان میدهد که جثه شما کوچک,متوسط و یا بزرگ میباشد:

                      اندازه مچ دست(سانتی متر) / قد(سانتی متر)

شاخص بدست آمده را با داده های زیر مقایسه کنید:

           مردان                         زنان                         نتیجه
———————————————————————-
بزرگتر یا مساوی ۱۰٫۴           کمتر از ۱۱              کوچک اندام
۹٫۶ – ۱۰٫۴                     ۱۰٫۱-۱۱              متوسط اندام
کمتر از ۹٫۶                  کمتر از ۱۰٫۱            درشت اندام

برای محاسبه شاخصهای رژیمی خود روی لینک زیر کلیک کنید:

[1]