- مردمان - http://www.mardoman.net -

دوست پسرم از من سکس می خواهد!

[1]

سلام، سال پیش بـا پسری آشنا شدم، و از آن زمان با هم رابطه داریـم. مـوضوع این است که دوست پسرم تمایل به سکس و رابطه جنسی با من دارد و مرا تحت فشار گذاشته است. من میدانم که این مغایر با قانون خدا است، اما نمی خواهم منتظر بمانم.

اگر مرد مناسب خودم را در مکان و زمان مناسب پیدا کردم (که تصور میـکنم همینطور است)، فـکر مـی کنم می توانم ایـن کـار را انـجــام دهم. اما اگر الان این کار را انجام ندهم، فکر میکنم دوست پسرم را از دست خواهم داد.

تـا جـاییکه بتوانم صبر می کنم، اما لطفاً سریعتر جواب من را بدهید. نمی خواهم دوست پسرم را از دستش بدهم.

رومینا
———————————————————-

رومینا، تو دختر صادقی هستی و من به این مسئله احترام می گذارم. به همین دلیل من هم با تو صادق خواهم بود، کاملاً صادق و روراست. از اینها گذشته، مسئله ای بسیار مهم در میان است.

من فکر می کنم تو نمی دانی که به چه راه خطرناکی افتاده ای. تو نمی فهمی که چقدر تصمیمی که می توانی در این زمینه بگیری خطرناک و تعیین کننده است.

تو خوب می دانی که رابطه ی جنسی قبل از ازدواج خلاف قوانین الهی است. تو خودت این را تایید می کنی. می دانی که کار اشتباهی است. خداوند خود میگوید که کاری نادرست است:

“این خواست الهی است که شما پاک باشید. که باید از ابدیت جنسی اجتناب کنید؛ هر کدام از شما باید اختیار جسم خود را در دست گیرد به طریقی که آن را مقدس و شریف نگاه دارد، نه در شهوت و هوس مانند کافرانی که نمی دانند خدا کیست.”

همچنین در جای دیگری می فرماید:

“اما در میان شما حتی نباید اشاره ای از ابدیت جنسی باشد، یا هر نوع دیگری از ناپاکی…چراکه اینها برای بندگان پاک خداوند ناشایست است.”

این چیزی است که خداوند درمورد رابطه ی جنسی قبل از ازدواج به ما می گوید. و در رابطه با این مرد… بدان که او واقعاً تو را دوست ندارد. اگر دوستت داشت، آیا ممکن بود چیزی مخالف قوانین الهی از تو بخواهد درحالیکه می داند تو می خواهی از پروردگار اطاعت کنی؟ مطمئناً خیر.

او به تو فکر نمی کند. او فقط به شهوات و خواسته های خود فکر میکند. خداوند خود می فرماید که “عشق، جستجوی خویشتن نیست.”

[1]

این مرد برایش درست و نادرست مهم نیست. حقیقت قوانین الهی برای او اهمیت ندارد. آنچه این مرد می خواهد، فقط و فقط رابطه ی جنسی است. عشق هیچ وجه اشتراکی با این ندارد. این یعنی او نمی تواند تو را به طریقی که خواست الهی است دوست داشته باشد.

چیز دیگری که در نامه ات مرا نگران کرده است این است که گفتی اگر الان نتوانی با او سکس داشته باشی، او را از دست خواهی داد. این می گوید که تو بیش از اینکه به فکر اطاعت از خواست و دستورات پروردگار باشی، به فکر این مرد هستی. صادقانه بگویم، تو اجازه می دهی که این مرد خدایت شود. او در زندگی تو اولین چیز است. این بسیار خطرناک است.

خدا با ما بازی نمی کند. او همه چیز را خیلی واضح کرده است. خداوند میفرماید: “چرا مرا خدای خود می نامی، درحالیکه مرا اطاعت نمی کنی؟” و نیز: “اگر مرا دوست داشته باشی، آنچه می گویم را اطاعت خواهی کرد.”

پس تو چه کاری داری می کنی؟ تو می گویی می دانی خدا می خواهد چه کاری انجام دهی، اما قصد انجام آن را نداری. تو دوست پسرت را بالاتر از خدا قرار می دهی. اگر تصور کنی که میتوانی خدا را فریب دهی، خود را فریب داده ای.

“گول نخورید: نمی توان خداوند را به استهزاء گرفت. انسان هر آنچه که می کارد را درو می کند.” نمی توانم بگویم اگر پشتت را به خدا کنی و با این مرد رابطه ی جنسی برقرار کنی، چه درو خواهی کرد. این گناه جنسی، عواقب مختلفی خواهد داشت: قطع رابطه ی دوستی با خداوند، گناه و شرمساری، از دست دادن شان و مقام، ایدز یا بیماری جنسی دیگر، از دست دادن عزت نفس، حاملگی ناخواسته، خواسته ها و امیال مغشوش که برآورده نمی شوند، و حتی ترس.

من از تو تقاضا می کنم، کار صحیح را انجام بده. از خدا بخواه که به تو قدرت و اراده برای اطاعت از دستوراتش را بدهد. بگو:

“هیچ وسوسه ای مرا به تصرف در نخواهد آورد. و خداوند وفادار است؛ او اجازه نخواهد داد که فراتر از تحملم، به چیزی وسوسه شوم. اما وقتی وسوسه شدم، او باز راهی بر من خواهد گشود که در مقابل آن بایستم.”

خود را به حقیقت واگذار کن، من قول می دهم خداوند نیز به کمک تو خواهد آمد. این را به دوست پسرت توضیح بده. و اگر بازخواست تو را تحت فشار قرار دهد، او را از دست بده. دوستی خود را با او بر هم بزن. بدان که ارزشش را ندارد.

به یاد داشته باش، خداوند تو را دوست دارد. با کمک او می توانی موفق شوی. من مطمئنم.

[1]