- مردمان - http://www.mardoman.net -

کششهای میان فردی

[1]

عوامل و انگیزش هایی که سبب گرایش و نزدیکی افراد به یکدیگر میگردند را میتوان از منظر روانشناختی مورد بررسی قرار داد.

کششهای آغازین

۱- قرابت و نزدیکی: ما بیشتر تمایل داریم با افرادی باشیم که در کنار و نزدیک ما زندگی و یا کار میکنند. افرادی که بیشتر ملاقاتشان میکنیم (دیدن صرف) و یا با آنها مانوس بوده و از پیش آشنایی داریم. “از دل برود هر آنچه از دیده رود”

۲- جذابیتهای فیزیکی: بیشتر جذب افرادی میگردیم که از لحاظ ظاهر و فیزیک زیبا و جذاب باشند. (به فاکتورهای جذابیت رجوع کنید)

۳- همسانی و تشابهات: بیشتر به افرادی علاقه مندیم که به ما شباهت داشته باشند. شباهت در عقاید، نگرشها، شخصیت، اخلاقیات، پوشش، هوش، نژاد، سن، تحصیلات، مذهب، ارزشها. این باور که تضادها یکدیگر را جذب خود میکند مقطعی بوده و مصداق ندارد و ضرب المثل “کبوتر با کبوتر باز با باز، کند همجنس با همجنس پرواز” کاملا عینیت دارد.

۴- علاقه دو سویه: ما کسانی را دوست داریم که آنها نیز متقابلا ما را دوست داشته باشند و به ما احترام گذاشته و تایید مان میکنند.

[1]

۵- نظریه پاداش: ما به افرادی علاقه مندیم که سودشان بیش از زیان و هزینه هایشان باشد. (بهروابط از منظر اقتصاد رجوع کنید)

۶- نظریه همتایابی: افراد جذب کسانی میگردند که از لحاظ جذابیت و زیبایی ظاهر و فیزیکی در سطح یکسانی قرار داشته باشند.

۷- عوامل محیطی و شرایط روحی: هنگامی که در فضای گرم و مرطوب قرار داریم، سرو صداهای ناخوشایند و گوش خراشی به گوش میرسد، اندوهگین هستیم، استرس داریم، خشمگین هستیم، بی حوصله و یا خسته میباشیم در این حالات دیگران را کمتر جذاب می یابیم و جذابیت افراد کمتر به چشممان می آید.

۸- پیش زمینه های ذهنی ، خاطرات گذشته و پیشینه فرهنگی نقش بسزایی در جاذبه های میان فردی ایفا میکنند.

۹- جذابیتهای شخصیتی، اخلاقی و مهارتهای اجتماعی و فردی نیز در گرایش های میان فردی دخیل میباشند.

۱۰- جایگاه اجتماعی اکتسابی: خانمی که با یک مرد وکیل و یا جراح ازدواج میکند شان و افتخارات اجتماعی شوهر را به خود نسبت داده و حس بهتری از خود پیدا میکند.

* هنگامی که با فرد زیبا و جذابی هستید، شما نیز زیباتر و جذابتر بنظر خواهید رسید.

* عامل اعتماد بنفس بالا میتواند فراتر از هر گونه زیبایی ظاهری به جذابیت هر دو جنس بیفزاید.

[1]