www.mardoman.net

توجه: استفاده از کلیه مقالات و مطالب سایت مردمان در مجلات، روزنامه ها، سایتها و برنامه های تلویزیونی با ذکر منبع آزاد است.

الکل و مضرات آن

تــمـام الـکل هـا دارای ایـن خواص می بـاشنـد:

1- الکل در دمای اتاق یک مایع شفاف میباشد.
2- چـگالی الکل از آب بیشتر بوده و سریـعتـر از
آب تبخیر میگردد. این ویژگی الکل را تقـطیر پذیر
میکند.
3- الکل بسهولت در آب حل میشود.
4- الکل قابل اشتعال میباشد.


روشهای تولید الکل متفاوت میباشد:

1- از تخمیر حبوبات و میوه ها (مانند آبجو)
2- از تقطیرحبوبات و میوه ها (مانند ودکا، ویسکی، جین)
3- از تـغـییر شـیمیایی در سوختـهای فسـیلی هـمچـون گاز، زغال سنگ و نفت ( الکل صنعتی )
4- از ترکیـب شیـمیـایی مـنوکســید کربن و هیدروژن (مانند متانول و الکل چوب).

الـکـل موجود در مشروبات الکلی از نوع اتیل الکل (اتانول) می بـاشد. مـیـزان اتـانـول در برخی مشروبات الکلی این چنین است:

آبجو: 4 الی 6 درصد
شراب: 7 الی 15 درصد
شامپاین: % 8 الی 14 درصد
مشروبات الکلی تقطیر شده همچون جین، ودکا، ویسکی:40 الی 95 درصد


440
نحوه جذب الکل در بدن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پـس مـصرف الـکـل در حـدود 20 درصـد آن از طـریق معـده
جذب شده و 80 درصد مابقی در روده کوچک جـذب بـــدن
میگردد. سرعت جذب الکل و میزان قدرت مست کنندگی
آن به عوامل زیر بستگی دارد:

1- پر و خالی بودن معده: چون بیشتر الکل مصرفی از
طـریــق روده کوچک جذب بدن میگردد، بنابراین اگر مـعـده
شـما از غذا پر باشد، دریچه معده برای هضم غذا بـستـه
شـده و عبـور الـکل بـه روده کــوچک کند می گردد و مـدت
بیشتری الکل در معده باقی میماند.

2- وزن بدن: هـر چه فرد وزنش بیشتر باشد، دیرتر تحت
تاثیر الکل قرار میگیرد زیرا الکل پس از ورود به جریان خون
در آب کل بدن حل شده و در واقع توزیع میگردد. بـنـابـراین
افراد سنگین وزن تر به خاطر آب بیشتر در بدنشان، دیرتر تـحت تاثیر الکل واقع میشوند.
3- چربی بدن: به علت آنکه الکل قادر به حل شدن در چربی نمیباشد، هـر چـه مـیزان چربی بدن بیشتر باشد، فرد بیشتر تحت تاثیر قرار می گیرد. عـکس مـوضـوع نـیز صـدق میکند افراد عضلانی دیرتر تحت تاثیر قرار میگیرند.

4- جنـســیت: زنـان زودتـر از مـردان تـحـت تـاثـیـر قــرار441
می گیـرند حـتـی اگـر وزنشـان بـرابر باشد. علت آن این
اسـت کـه میـزان چـربـی بــدن زنان بیشتر از بدن مردان
میباشد. همچنین بافت عضلانی در زنان کمـتر از مردان
اسـت. زنـان هـمچنین فاقد آنزیم تجزیه کننده الکل بوده
(دی هیدروژناز) که به عنـوان سـد محـافظ در معده عمل
کرده و نقش تجزیه الکل را بعده دارد. همچنین زنانی که
از قرصهای ضد بارداری استفاده می کنند، بیـشتر تحت
تاثیر الکل هستند بـه عـلت آنـکـه قرصـهای ضـد بارداری
متابولیسم الکل را کاهش میدهند.

5- غلضت الکل: هر چه غلظت الکل بیشتر باشد، جـذب آن بیـشتـر و سـریـعتر است.

6- سرعت نوشیدن، محـیط مـصرف (خانه، میـهمانـی، محل کار)، خـستگی ( چون کبد آنزیم کمتری تولید میکند)، نوع مشروب (مشروبات گازدار جذب الکل را افزایش میدهند) نیز در سرعت جذب الکل و تاثیر آن، موثر میباشند.

7- اگر الکل همراه با دیگر قرصهای روانگران (اکستازی)  مـصرف گـردند قدرت سرکوبگری الکل افزایش یافته و میتواند بسیار خطرناک باشد.

8- افراد الکلی: افرادی که بطور مستمر الکل مصرف می کنند، نسـبـت به آن مقاومت پیدا کرده و در واقع بدنشان به مصرف الکل سازگاری پیدا می کند. بـنابـراین بـرای ایـجاد حالت مستی به الکل بیشتری نیاز دارند زیرا:

کبدشان در پی سازش، آنزیم تجزیه کننده بیشتری ترشح میکند
فعالیت نورونهای دستگاه عصبی و مغزشان افزایش می یابد

راه های دفع الکل442
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الکل از 4 طریق دفع میگردد:

کـلیـه 5 درصـد الـکل را از طریق ادرار از بـدن خارج
می کند
ششـهـا 5 درصـد الـکـل را از طـریـق بـاز دم خـارج
می کنند
مقدار بسیاراندکی از طریق تعریق دفع میگردد
قسمت اعظم الکل توسط آنـزیمـهای کـبد اکسید
شـده و به اسـیـد استـیـک، دی اکسید کربن و آب
تبدیل می گردد

بطور متوسط یک انسان معمولی قادر است 15 میلی لیـتـر الـکل را در طـی یـک ساعت دفع کند.

میزان غلظت الکل خون
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
با اندازه گیری میزان الکل موجود در خون فرد میتوان تعیین کـرد چه میزان فرد تحت تاثیر الکل می باشـد. در زیــر حالات ایجاد شده در فرد بر اساس میزان درصد الکل درون خون بیان گردیده است:

مرحله نشاط آور (%0.12-0.03): افزایش اعتماد بنفس و شجاعت فرد، فرد پر حرف تر و اجتماعی تر می شـود، دقـتـش کـاهش مـی یـابد، چـهره افـروخته، قضاوتش مختل می گردد، معمولا اولین جمله ای که به ذهنش میـرسـد را بـیان میکند، در حرکات ظریف مانند نوشتن دچار مشکل می شود.
مـرحله برانگیختگی (%0.25-0.09): خـواب آلـوده، در درک و بـخـاطـــر آوردن موضوعات گذشته دچار مشکل می گردد، واکـنش وی در بـرابـر مـحرکات کاهش می یابد، حرکات بدن ناهماهنگ می شـود، بـیـنایـی مخـتـل مـی شــود. حـس چشایی و شنوایی کاهش می یابد.
مرحله سرگشتگی (%0.30-0.18): فرد گیج و مـبهوت است، شـایـد نـدانـد کجاست و مشغول چه کاریست، سرگیجه دارد و تلوتلو می خـورد، بـیـش از حد احـساساتی، خشن و یـا مـهربان مـی گـردد، خـواب آلـوده اسـت و درد را دیـرتـر احسـاس میکند، حرکات ناهماهنگ است، قادر به گرفتن شیئ که به سـمتـش پرتاب میگردد نیست.
مرحله بهت (%0.4-0.25): قادر به حرکت نیست، به محـرکات واکنش نشان نمی دهد، قادر به نشستن و ایستادن نیست، استفراغ می کند، مـمکن است بیهوش گردد.
مرحله کما (%0.50-0.35): فرد بیهوش است، احساس شدید سرما،تنفس کم عمق و آهسته میگردد، ضربان قلب کاهش می یابد، امکان مرگ وجود دارد.
مرحله مرگ: میزان 0.50 درصد و یا بیشتر الکل در خون سبب مرگ می گردد.
اثرات کوتاه مدت الکل بر بدن443
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ارتـباطهای بین سلولهای عصبی تداخل کرده و فــعـالـیـت
گـذرگاه های مـحـرک عـصبـی را ســرکـوب و گـذرگاه هـای
بازدارنده عصبی را افزایش می دهـد. در کـل یک سرکوبگر
دستگاه عصبی می باشد. اتساع مردمک چشم، افزایش
ضـربان قـلب، بـی خـوابـی، تـهـوع و اسـتفراق، سرگیجه،
احـساس بـی قـراری، خستـگی و اضطراب، جـریـان خـون
ســطحی افزایش یافته که موجب تعریق بدن میـشود امـا
جریان خون عضلانی را کاهش داده و موجب درد عضلانی
میـگردد. اعتـماد بنفس و شجاعت فرد افزایش می یـابـد.
کنترل رفتاری کاهش یافـتـه و مـمـکن اسـت فرد دست به
عملی زده و یا حرفی بزند که بعدا پشیمان گردد. فرد اجتماعی تر می شود. تـعادل بدن کاهش می یابد، قوه تشخیص فرد کاهش می یابد، واکنش های کند به محرکات. چـون سبب دفع آب بدن میگردد، ایجاد تشنگی و نیاز به دفع ادرار افزایش مییابد. مـیـدان دیـد فرد کاهش یافته و گویی دچار نزدیک بینی می گـردد و تنـها اشـیـاء و افراد نزدیک بخود را دیده و به آنها توجه میکند.

اثرات بلند مدت(افراد الکلی)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
از دست دادن حافظه، تغییر شخصیت، اختلال در سیستم عصبی،مشکلات پوسـتـــی، اسهال، سوء تـغـذیـه، مشـکـلات مـالی و خـانـوادگـی، رفتـار خـشونت آمـیــز، اضـطـراب و افسردگی شدید، آسیب به مخاط بینی، آسیب دائمی به کبد و مغز، سرطان سیـنه، حنجره، لب و مری، سقط جنین، ناباروری، بی میلی جنسی، زخم معده، فشـار خــون بالا و سکته قلبی، کم خونی، تورم کبد، اختلال در سیستم ایمنی بدن،خود کشی.

نکته: در صورت مصمومیت فرد به الـکل، نه نـوشیـدن قـهـوه و یـا دوش آب سـرد و دیــگر اعمال کارساز نمی بـاشد. تـنها زمان نیاز است تا الکل بطور کامل از بدنشان دفع گردد. این زمان معمولا 10 ساعت بطول می انجامد. در صورت مصمومیت شدید حتما بیمار را به بیمارستان منتقل کنید.

در پایان به خاطر بسپارید که الکل یک سم میباشد و نه یک نوشیدنی نشاط آور. توجه: نظرات ارائه شده توسط کاربران صرفاً دیدگاه شخصی آنها بوده و سایت مردمان هیچگونه مسئولیتی در قبال این نظرات ندارد. لطفاً اگر نظری حاوی مطالب توهین آمیز و سایر موارد ناشایست است برای گزارش آن روی لینک مقابل کلیک کنید: گزارش

  • ارسال مقاله
  • چاپ
  • آرشیو مقالات سلامتی و بهداشت
  • امتیاز
  • افزودن به علاقه‌مندی‌هاعلاقه مندی


Bookmark and Share

ارسال برای دوستان


آدرس ایمیل گیرنده:
نام شما :

نظرات

سینا ir ۱۰:۲۵ - ۸۸/۰۱/۲۷
41
22

مطلب خیلی جامع و مفید بود. ولی مشکل تمام سایت ها این است که هیچ کدام از لحاظ علمی و تخصصی به فواید و مضرات مصرف الکل اشاره نکردند.تحقیقات نشان داده که در مورد سلامت رگ ها و عروق ها و ناراحتی های قلبی ارتباط مستقیمی با نوشیدن مشروبات الکلی دارد ولی مضرات آن بیشتر از فواید آن است.مثل نسبت 1 به 100. در ضمن در مورد درصد های گفته شده الکل در خون و رفتار ها کمی شک دارم. با تشکر پاینده و سلامت باشید.

پاسخ ها

حسین eu ۰۵:۵۹ - ۹۳/۰۱/۱۸

اون قضیه بازشدن عروق اولا درمورد مقدار بسیار کم مصرف هست و اون هم رابطه به اون شدیدی نداره کما اینکه بیماری های قلبی در الکلی ها کمتر هم نیست . ضمنا مساله مضرات و منافع بحث تعداد نیست که 1 به 100 یا غیره باشه اتفاقا قرآن میگه اثم کبیر ( یک گناه بزرگ ) و منافع للناس ( منافعی برای مردم ) و مساله اینه که گاهی یک بدی بزرگ می تونه تمام خوبی های یک چیز رو تحت الشعاع قراربده .

نورا ir ۰۲:۲۵ - ۸۸/۰۲/۲۳
27
3

من هم ممنونم! اطلاعات خوب و مختصری ود.

اصغر ir ۰۷:۵۰ - ۸۹/۰۲/۰۳
31
32

بد نبود به جای اینکه وقتت رو صرف این چرت و پرت ها می کردی میرفتی دو کلام درس می خوندی تنبل

مسعود ir ۱۲:۴۷ - ۸۹/۰۲/۱۶
53
19

استفاده خوبی کردم موفق باشید

معین ir ۱۰:۲۷ - ۸۹/۰۴/۱۹
6
2

مطلب جالبی بود من هم با سینا موافقم - اکثر سایت ها در مورد فواید الکل چیزی نمیگن !! من هم در مورد درصد هایی که داده بودی شک دارم... در کل جالب و مفید بود... شاد باشید

samsam ir ۱۱:۳۳ - ۸۹/۰۴/۲۰
23
21

به نظر من حد تعادلش خوبه

Ahmad ir ۰۸:۵۴ - ۸۹/۰۶/۲۱
34
23

امیدوارم مانند من به مرحله پشیمونیش نرسین. (مرحله سرگشتگی: شـایـد نـدانـد کجاست و مشغول چه کاریست)

kamran ir ۱۲:۴۴ - ۸۹/۱۱/۰۲
32
16

من معده ضعیفی دارم خیلی کم تا حالا مشروب مصرف کردم اما تو 60 % مواقع دچار استفراغ و چند روز پیش هم دچار درد معده و سوزش معده شدم توصیم اینه که کسای که معده ضعیفی دارن مشربو کنار بزارن واقعا درسته که الکل یه سمه نه یه نوشیدنی نشاط آور.

payam ir ۰۹:۰۴ - ۹۰/۰۳/۰۷
3
1

kheyli ali bood mamnoon az eteleatet tashakor

payam ir ۰۹:۰۸ - ۹۰/۰۳/۰۷
1
4

خیلی خیلی خوب بود ممنون

په په ir ۰۱:۰۱ - ۹۰/۰۴/۱۹
15
7

من که از خوردن گه گاه لذت میبرم وباهاش احساس ارامش میکنم

حسن ir ۰۹:۳۸ - ۹۰/۰۷/۰۴
8
46

الکل حرام است ونوشیدنش خونرا فاسد می کند هرکس گوش می کند ننوشد با تبیلغات خوددیگران را فاسد نکنید اب معدنی بنوشید.

محسن ir ۰۴:۰۳ - ۹۰/۰۷/۱۶
13
7

الکل شاید باعث بازشدن عروق بشه ولی به مرور زمان همون چربیهائیکه از رگ پاک میکنه دور کبد جمع میشه وکبد چرب مبشه

نسرین ir ۰۹:۱۲ - ۹۰/۰۸/۰۷
20
8

ولی من بازم قانع نشدم، پس در حد همون آبشنگولی میخورم تا یه دلیل قانع کننده تر پیدا کنم

پاسخ ها

محمدرضا-مشهد gb ۱۱:۱۳ - ۹۱/۱۰/۱۵

نسرین جون منم با نظرت موافقم.خودم پایه شدید الکلم و مطمعنم اگه دلیل قانع کنندهای هم پیدا شه من وتو وامثالمون قطع الخمر نمیشیم که نمیشیم!!!!!! پس بخور به سلامتی ......م و..... ت.(خود)

آرمین ir ۰۶:۰۹ - ۹۴/۰۸/۱۷

محمد رضا از مشهد !!!!! نسرین جون چیه پسرخاله شدی سریع حالم بهم خورد از طرز گفتنت فقط خواستم همینو بهت بگم ..............

علی ir ۰۸:۱۵ - ۹۰/۰۸/۲۰
11
7

عالی بود من استفاده کردم با دوستام خیلی فاز میده اما به اندازش مثلا ماهی 1بار علی هستم از شیراز

انسی ir ۰۹:۳۹ - ۹۰/۰۹/۱۶
16
11

من قبلا احساس خاصی بهش نداشتم. اما از وقتی مشروب خوردن همسرم و اقوامش رو دیدم به شدت ازش بیزارم. حتی گاهی باعث میشه از علاقه م به همسرم کم بشه. میخوام بگم فقط تاثیر بد روی سلامتی نداره میتونه ضررش خیلی بیشتر از اینا باشه.

nilgoon ir ۱۱:۲۹ - ۹۰/۱۰/۱۲
3
2

mishe ye kam elmi tar o az lahaze pezeshki in mozu ro barresi konid ama az haminam estefade kardam...mer30

ali ir ۰۸:۵۷ - ۹۰/۱۰/۱۵
19
5

با سلام الکل برای بدن فوایدی دارد ولی نیازی نیست که به این صورت نوشیده و به بدن خود اسیب برسانید .خداوند آن را در حد اعتدال در میوه ها قرار داده تا نقش موثر خود را ایفا کند . با تشکر از همه عزیزان

pouya ir ۰۵:۳۷ - ۹۰/۱۱/۱۳
1
4

ایا ضرر دیگری ندارد?

somaye ir ۰۲:۴۴ - ۹۱/۰۳/۲۱
2
3

میگن آب جو برای ریزش مو مفیده آیا درسته ...

ali ir ۰۳:۵۲ - ۹۱/۰۵/۲۶
2
0

سلام مطلب خوب و کاملی بود ولی به قول اون شتره ما کجامون کج نیست؟من هم با خوردن کم و گه گاه مشکلی ندارم اما با خوندن اینگونه مطالب شک میکنم که اصلا همون گه گاه هم باید باشه یا نه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

جهانگیر rs ۰۶:۱۵ - ۹۲/۰۴/۱۸
8
4

مصرف یکبارمشروب در یک ماه هم مضر است

ashkan ir ۱۲:۴۲ - ۹۲/۰۵/۰۹
3
8

من یک مشروب خور بزرگم ولی تاحالا به مشکلی بر نخورم

پیام ir ۰۱:۵۵ - ۹۲/۰۵/۲۳
6
4

واقعا از ضررش اگاهم اما وقتی خوشی نباشه بعضی وقتها برای چند ساعت خوشی باید سم را هم نوشید

شکیلا us ۱۱:۵۸ - ۹۲/۰۹/۱۵
1
0

اگر فوایدی هم دارد بگویید تادرست بتوانیم تصمیم بگیریم

سعید ir ۰۸:۲۵ - ۹۲/۱۰/۱۵
3
0

هرچیزی که به مغز و سلولای عصبی ضربه بزنه به صورت کلی یه بار مصرفش هم ضرر داره.کم بخوری تکونت نمیده و کلاه سر خودت گذاشتی زیادم بخوری به بدنت اسیب زدی دوستان بهتره در مورد سیروز کبدی هم مطلعه بکنن بهتر متوجه ضرراش میشن. من که شخصا بوسیدم گذاشتم کنار امیدوارم شما هم به زودیه زود به خودتون بیایید قبل از این که دیر بشه

Navid ir ۱۲:۱۱ - ۹۲/۱۱/۰۲
0
1

Hala ma mikhorim hichiam nemishe

اکبر se ۱۰:۳۴ - ۹۲/۱۱/۰۸
2
0

بخورهاش باید مواظب سلامتی باشن یعنی چربی خون و انزیم کبدی را تند تند کنترل کنن تا به محض مشکل دوا درمون و کمی تعطیل کنن

حسین eu ۰۶:۱۶ - ۹۳/۰۱/۱۸
1
0

نکته مهم دیگه اینه که برای انجام دادن یا انجام ندادن کاری قرار نیست به مسایل علم تجربی متکی شد . علم تجربی هر روز و هر لحظه دستخوش تغییر و تحوله . گاهی ثابت میشه مضره و گاهی مفید . اون کسی که اعتقادی به پشت پرده این عالم نداره و می خواد کارهاش رو صرفا براساس خوشگذرانی انجام بده که خوب هیچ , اما کسی که به وجود خدا اعتقادی داره باید تکلیفشو معلو کنه , وقتی گفته نخور باید نخوره , چون و چراش به خود خدا مربوطه .

مست ir ۰۶:۴۱ - ۹۳/۰۱/۲۲
5
4

من زیاد خوردم رانند گی هم کردم پس چرا مشکلی برام پیش نیومده ولی اگه بابام بفهمه خودش تحویلم میده دست قانون ولی وقتی مست میشی حال خوبی داری اما من اخرین بازی که خوردم دوسه روز پیش بود ولی گذاشتم کنار دیگه نمیخورم چون دفعه اخر نزدیک بود بابام بفهمه تو صیه میکنم شما هم نخورین من کاران 26ساله از کوهدشت

شجاع de ۰۴:۲۷ - ۹۳/۰۳/۰۴
5
3

الکل اصلا چیز خوبی نیست، ننوشید لطفا.

ستاره au ۰۷:۱۹ - ۹۳/۰۸/۲۰
1
0

ممنون و سپاسگزارم مطلب بسیار کامل، جامع، ساده و قابل فهم بود

سعید ir ۰۹:۳۳ - ۹۳/۱۰/۲۸
1
0

سلام.من مشروب خوردم و ازمایش دارم برای معافیت سربازی در تاریخ 24/10-93میخاستم بدونم اگه برم ازمایش بدم منفی میشه یا مثبت.اگه مثیت چکار کنم ک از بدنم خارج بشه لطفا کمک کنید

asgar ir ۰۸:۳۱ - ۹۳/۱۲/۲۴
1
3

سیام داداش الکل یک نوشیدنیس بسیارگوارا.چرا بش میگید سم.مردمو میترسونید.

نوشتن يک نظر

    پیغام شما :
نام :
آدرس ايميل :
لينک :
کلمه امنیتی :