- مردمان - http://www.mardoman.net -

فرمول دوست یابی

[1]

آیا تاکنون با خود عهد بسته اید که من بعد در انتخاب شریک رابطه خود بیشتر دقت کنید؟ اما آیا قادر خواهید بود بدون یک فرمول منطقی به خواسته خود دست یابید؟

فرمول دوستیابی شما را یاری میدهد تا الگوی  روابط ناموفق پیشین خود را شناسایی کرده و آنها را تغییر دهید. همچنین نیازها و شرایط مقتضی روابط آینده را برای شما ترسیم میسازد.

خانم و یا آقای دلخواه =F + P + CS = R + N

F= فاکتور شکست = دلایل شکست روابط پیشین.

P= دلایل شما برای عدم انتخاب مجدد شریک پیشین خود.

CS= تغییر در خود = تغییراتی که شما در خود ایجاد خواهید کرد چنانچه به گذشته بازگشته و مجددا انتخاب کنید.

[1]

R= احتیاجات = خواسته هاییکه در رابطه شما باید برآورده گردند. این شرایط و خواسته ها می باید مشخص و ثابت باشند. احتیاجات مواردی است که همواره در رابطه شما باید برآورده گردند وگر نه موجب ناخشنودی و شکست  در رابطه شما میگردند.

N= نیازها = نیازها خوسته هایی است که شما تمایل دارید در رابطه برآورده گردند اما در صورت عدم برآورده شدن در ۱۰۰% موارد، موجب شکست و مشکل خاص در رابطه شما نمیگردند.

فرمول میزان شکست در ازدواج (طنز آمیز):

میزان شکست = (صداقت، علاقه و عشق – نفرت، حسادت و خیانت)  + (میزان سهم خانم از ثروت شوهر – میزان ثروت شوهر) + (میزان و کیفیت روابط جنسی  – میزان مشاجرات)

[1]