- مردمان - http://www.mardoman.net -

شاد زیستن : راهنمایی‌های ساده و آسان

[1]

شاد زیستن:  راهنمایی‌های ساده زیر را برای شاد بودن به خاطر بسپارید:

 

شاد زیستن

۱٫ قلبتان را از نفرت و کینه خالی کنید.

 

۲٫ ذهنتان را از نگرانی‌ها آزاد کنید.

 

[1]

۳٫ ساده زندگی کنید.

 

۴٫ بیشتر بخشنده باشید.

 

۵٫ کمتر انتظار داشته باشید.

 

[1]