- مردمان - http://www.mardoman.net -

جملات الهام بخش برای زندگی (۱۴)

[1]
کسانی که زندگی خود را وقف بدست آوردن منافع مادی و ثروت کرده اند به شما خواهند گفت که احساس خوشبختی را در اموال خود نمی یابند. خوشبختی هرگز انعکاس ثروتهای مادی یک شخص نیست، بلکه انعکاس ثروتهای معنوی و احساسی او است. خوشبختی انعکاس تعداد روابط دوستانه ای است که هر کس می تواند داشته باشد، انعکاس تعداد افرادی است که در طول زندگی خود توانسته خوشبخت و هدایت کند، و نتیجه قدرشناسی از داشته ها است و نه میزان نارضایتی از نداشته ها. قدردان داشته هایتان در زندگی باشید و تا می توانید در خوشبختی و هدایت دیگران تلاش کنید و زندگیتان را بخاطر آنچه که هم اکنون هست دوست بدارید.
.


.
.

[1]

جملات الهام بخش برای زندگی (۱۸) [2]

جملات الهام بخش برای زندگی (۱۷) [3]

جملات الهام بخش برای زندگی (۱۶) [4]

جملات الهام بخش برای زندگی (۱۵) [5]

جملات الهام بخش برای زندگی (۱۴) [6]

جملات الهام بخش برای زندگی (۱۳) [7]

جملات الهام بخش برای زندگی (۱۲) [8]

جملات الهام بخش برای زندگی (۱۱) [9]

جملات الهام بخش برای زندگی (۱۰) [10]

جملات الهام بخش برای زندگی (۹) [11]

جملات الهام بخش برای زندگی (۸) [12]

جملات الهام بخش برای زندگی (۷) [13]

جملات الهام بخش برای زندگی (۶) [14]

جملات الهام بخش برای زندگی (۵) [15]

جملات الهام بخش برای زندگی (۴) [16]

جملات الهام بخش برای زندگی (۳) [17]

جملات الهام بخش برای زندگی (۲) [18]

جملات الهام بخش برای زندگی (۱) [19]

[1]