- مردمان - http://www.mardoman.net -

جملات الهام بخش برای زندگی (۱۸)

[1]
لطفاً اگر می بینید کسی در حال پیشرفت است، چه مادی، چه شغلی یا چه در هر زمینه دیگر، بجای حسد ورزیدن و سنگ اندازی کردن، تحسینش کنید و بکوشید شما هم نقشی در رسیدن به اهدافش داشته باشید. اینگونه معنای انسانیت را به حد کمال می رسانید. افکار والا داشته باشید. همواره نیروهای نامرئی وجود دارند که آماده اند از رویای شما حمایت کنند و به آنها شکل واقعیت بدهند.


.
.

[1]

جملات الهام بخش برای زندگی (۱۷) [2]

جملات الهام بخش برای زندگی (۱۶) [3]

جملات الهام بخش برای زندگی (۱۵) [4]

جملات الهام بخش برای زندگی (۱۴) [5]

جملات الهام بخش برای زندگی (۱۳) [6]

جملات الهام بخش برای زندگی (۱۲) [7]

جملات الهام بخش برای زندگی (۱۱) [8]

جملات الهام بخش برای زندگی (۱۰) [9]

جملات الهام بخش برای زندگی (۹) [10]

جملات الهام بخش برای زندگی (۸) [11]

جملات الهام بخش برای زندگی (۷) [12]

جملات الهام بخش برای زندگی (۶) [13]

جملات الهام بخش برای زندگی (۵) [14]

جملات الهام بخش برای زندگی (۴) [15]

جملات الهام بخش برای زندگی (۳) [16]

جملات الهام بخش برای زندگی (۲) [17]

جملات الهام بخش برای زندگی (۱) [18]

[1]