- مردمان - http://www.mardoman.net -

قضاوت در مورد دیگران: صحیح یا غلط؟

[1]

اندامی بی  نقص دارید؟ با آخرین مد لباس می پوشید؟ بهترین رفتار را دارید؟ بهترین نام و تاریخچه خانوادگی را دارید؟ آنقدر کاملید که حتی کوچکترین اشتباهی هم ندارید؟ بهترین تحصیلات را دارید و انگلیسی را با بهترین لهجه صحبت میکنید؟ همه انتخابهایتان تا به امروز بهترین بوده اند؟ شما کی هستید که درمورد دیگران قضاوت
میکنید؟ 

افرادی را می بینیم که در مورد وزن، قد، تحصیلات، زبان، خانواده و همه چیز بقیه نظر می دهند و قضاوت می کنند. بااینکه میدانند خودشان هم بی عیب نیستند. بهترین اندام چه اندامی است؟ نظرات زیادی در مورد این موضوع وجود دارد. برای یک نفر مقدور نیست که همه نظرات و دیدگاه های موجود درمورد بهترین اندام را داشته باشد. یک نفر به ظاهر کامل می آید درحالیکه فرد دیگر به نظر زشت می آید. پس چون یک نفر به شما گفته که بهترین هیکل را دارید نمی توانید به خودتان این حق را بدهید که درمورد هیکل کس دیگری قضاوت کنید.

[1]

وقتی افراد دیگران را با گذشته و تجربه هایی که در زندگی داشته اند قضاوت میکنند، بسیار تاسف می خورم. آنها حتی شناخت درستی از آن افراد ندارند، یا حتی یک کلمه حرف با آنها نزده اند و نمی دانند که چه کسی هستند و از کجا آمده اند. هیچوقت وقت نمی گذارند که به حرف های او گوش بدهند و ببینند که چه کرده اند که به آنجا رسیده اند. تقریباً مثل قضاوت کردن درمورد دختر نوجوانی که در سن ۱۷ سالگی حامله می شود. همه استنباط بدی نسبت به او پیدا میکنند بدون اینکه هیچوقت برای شناختن آن دختر وقت بگذارند. در اکثر موارد، مردم فقط قضاوت می کنند، همین.

حتی اگر در بهترین و کاملترین شرایط زندگی کنید و درکارتان بیشترین موفقیت را داشته باشید هم باز دلیل بر این نیست که درمورد دیگران قضاوت کنید. هیچ استاندارد قاطعی درمورد خوب یا بد وجود ندارد. عقاید، باورها، فرهنگ ها و ….بسیارند و هیچکس نمی تواند همه آنها را با هم داشته باشد.

من کامل نیستم. بهترین اندام، تحصیلات، و خانواده را ندارم. انگلیسی را با بهترین لهجه صحبت نمی کنم. همه انتخاب های زندگیم عالی نبوده و خیلی وقت ها در زندگی واقعاً گند زدم. من به هیچ وجه کامل نیستم. می دانم که همه چیز آنطور که به نظر می رسد نیست. ترجیح می دهم دیگران قبل از اینکه درمورد من قضاوت کنند، من را خوب بشناسند. من قاضی نیستم، خدا هم نیستم. به خاطر همین هیچکس را قضاوت نمی کنم.

[1]