- مردمان - http://www.mardoman.net -

به یاد داشته باش که…

[1]

–          آنان که تجربه های گذشته را به خاطر نمی آورند محکوم به تکرار اشتباهند.

–          از میان کسانی که برای دعای باران به میعادگاه می روند تنها کسانی که با خود چتر می برند به کارشان ایمان دارند.

–          پیچ های جاده آخر جاده نیستند مگر این که خودت نپیچی.

–          وقتی به چیزی می رسی بنگر که در ازای آن از چه گذشته ای.

–          آدم های بزرگ شرایط را خلق می کنند و آدم های کوچک از آن تبعیت می کنند.

–          آدم های موفق به اندیشه هایشان عمل می کنند اما سایرین تنها به سختی انجام آن می اندیشند.

–          گاهی خوردن لگدی از پشت برداشتن گامی به جلو است.

–          هرگز به کسی که برای احساس تو ارزش قایل نیست دل نبند.

–          همیشه توان این را داشته باش تا از کسی یا چیزی که آزارت می دهد به راحتی دل بکنی.

–          با هر کسی مانند خودش رفتار کن تا نتیجه و عکس العمل کارش را قلبا احساس کند.

–          هرگز به کسی که حاضر نیست برای تو کاری انجام بده، کاری انجام نده.

–          به کسانی که خوبی دیگران را بی ارزش یا از روی توقع می دانند خوبی نکن اما اگر خوبی کردی انتظار قدردانی نداشته باش.

–          قضاوت خوب محصول تجربه است و از دست دادن ارزش و اعتبار محصول قضاوت بد.

–          هرگاه با آدم های موفق مشورت کنی شریک تفکر روشن آن ها خواهی بود.

–          وقتی خوشبخت هستی که وجودت آرامش بخش دیگران باشد.

[1]

–          به خودت بیاموز هرکسی ارزش ماندن در قلب تو را ندارد.

–          هرگز برای عاشق شدن دنبال باران و بابونه نباش، گاهی در انتهای خارهای یک کاکتوس به غنچه ای می رسی که زندگیت را روشن می کند.

–          همیشه حرفی رو بزن که بتونی بنویسی، چیزی رو بنویس که بتونی امضاش کنی و چیزی رو امضاء کن که بتونی پاش بایستی.

–          هرگاه نتونستی اشتباهی رو ببخشی اون از کوچکی قلب توست، نه بزرگی اشتباه.

–          عادت کن همیشه حتی وقتی عصبانی هستی عاقبت کار را در نظر بگیری.

–          آنقدر به در بسته چشم ندوز تا درهایی را که باز می شوند نبینی.

–          تملق کار ابلهان است.

–          کسی که برای آبادانی می کوشد جهان از او به نیکی یاد می کند.

–          آن که برای رسیدن به تو از همه کس می گذرد عاقبت روزی تو را تنها خواهد گذاشت.

–          نتیجه گیری سریع در رخدادهای مهم زندگی از بی خردی است.

–          هیچ گاه ابزار رسیدن به خواسته دیگران نشو.

–          اگر می خواهی اعمالت مورد پسند خدا باشد، در سختیها از خودت بگذر، دیگران را قربانی نکن.

–          از قضاوت دست بکش تا آرامش را تجربیه کنی.

–          دوست برادری است که طبق میل خود انتخابش می کنی.

–          لیاقت محبت و مهربانی دیگران را داشته باش.

امیر دشتکیان

[email protected]

 

  

[1]