- مردمان - http://www.mardoman.net -

مبانی لازم برای کارهای گروهی و تیمی

[1]

براستی چطور یک نفر می تواند به عنوان عضوی مفید در یک کار گروهی شرکت کند؟ تنها کافیست معنای علمی و عملی  “کارگروهی” را همواره مد نظر داشته باشد.

بشر ذاتا” اجتماعی است، وی از قدیم الایام تا کنون برای گذران زندگی، مجبور به ایجاد ارتباط با دیگران بوده است، هر کسی در زندگی خود این ارتباط را به نوعی حتی دو نفره برقرار کرده است، مسئله این است که این رابطه چطور می شود در یک گروه، چه در کودکی و بازی های آن زمان تا در امور شغلی و زندگی خود در آینده کارساز باشد، متأسفانه، حقیقت این است که در بیشتر موارد کارهای گروهی تنها اسم گروه را دارند اما نتوانستند به معنای واقعی به هدف خود دست یابند. “شکست” در یک کار گروهی به این معنی نیست که برخی از آنها نتوانند به وظایف خود عمل کنند بلکه عدم وجود تعامل و همکاری همه جانبه است که منجر به شکست می شود. درست است که تک تک آنها دارای شرح وظایف مربوط به خود هستند ولی همگی باید برای رسیدن به هدف اصلی و مشترک گروه خود تلاش کنند و همواره به یاد داشته باشند تا برای کسب هدف اصلی گروه قدم بردارند و نیل به این هدف تنها با همکاری و مساعدت تمام اعضاء امکان پذیر است.

مهارت ها

منظور از مهارت، مقدار دانش و توانایی هر کس به نوبه ی خود است. هرکدام از اعضاء باید کاملا” معلومات کافی را برای انجام وظایف خود دارا باشند. کسب این دانش از طریق علمی و تحصیل، همراه با تجربیات و قرار گرفتن در عمق کار، نتایج دلخواه را به همراه خواهد داشت.

انگیزه و اشتیاق

همانطور که می دانید تنها داشتن علم به کار کافی نیست بلکه تمامی گروه باید به هدف اصلی عشق بورزند و با اشتیاق کامل همراه با مسئولیت پذیری، تمام انرژی خود را برای موفقیت گروه صرف کنند. این به آن معنی است که انرژی و اشتیاق گروه به قدری باشد که بدون بازخواست و یادآوری وظایف به آنها، خود برای رسیدن به هدف گروه تلاش کند. 

سهیم بودن

هر یک از اعضاء نه تنها در مورد شرح وظایف خود، بلکه در تمامی گام به گام هدف های پروژه باید شریک باشند و همفکری کنند. در واقع هر کدام از آنها باید تا حدی از وضعیت کارهای انجام گرفته ی نفر دیگر مطلع باشند که اگر روزی یکی از آنها نتواند برای مدتی در کار حاضر شود، دیگر نفرات بتوانند ادامه کار را موقتا” انجام دهند. چرا که بازتاب این  عدم حضور وی در محور گروه، نتایج زیان باری را برای کل گروه در بر خواهد داشت.

[1]

شرح وظایف

شرح وظایف بین افراد باید بطور صحیح و طیق توانایی ها  انجام می گیرد. بطوریکه هر فرد منحصرا” در رشته و کار خود تبحر لازم را در حد کافی دارا باشد. همچنین آنها باید به نوع تخصص و توانایی های هر یک از اعضاء نیز واقف باشند تا در صورت بروز مشکل در هر زمینه بدانند که باید به چه کسی مراجعه و از او کمک گیرند.

تنظیم ساعات کاری

اینکه هر فرد تنها به خودی خود انگیزه  و معلومات کافی را برای انجام وظایف خود داشته باشد ولی تمام ساعات خود را به تنهایی در اتاقش کار کند و یا حتی گاهی وقت اضافی زیادی نیز داشته باشد، نتیجه ی مطلوبی را نخواهد داشت، بلکه تمامی اعضاء باید با تنظیم جلسات متوالی جهت بررسی روند کار و حل مشکلات احتمالی با یکدیگر ساعاتی را به همکاری مشترک بپردازند.

روشنفکری و درک متقابل  

درک متقابل بین اعضای گروه لازمه ی رسیدن به اهداف آن گروه است. آنها باید آنقدر توانا و روشنفکر باشند که بتوانند عقاید جدید و راهکارهای لازم را در موقعیت های مناسب، ارائه دهند.

احترام متقابل

افراد یک گروه همواره باید احترام متقابل را رعایت کنند. در جلسات گروهی، اعضای یک گروه باید قادر باشند که عقاید خود را بدون پایمال کردن احترام و نظر دیگران، (حتی اگر غیر منطقی باشند) بیان کنند. باید به صحبت های یکدیگر با دقت گوش دهند و در مواقع اضطراری و ایجاد مشکل، بدون ایجاد درگیری به حل موانع بپردازند.

هوشیاری

یک دیگر از مهم ترین خصوصیت اعضای یک گروه، هوشیاری و زیرکی است. انگیزه و اشتیاق لازم برای هر کار گروهی از ابتدا در هر فرد وجود دارد و تا آخر حضور آن مستمر است، درحالی که هوشیاری و عکس العمل به موقع، زمان حل چالش های احتمالی در این راه، مفید و نمایان می شود. این قوه ی ذاتی حکم نیروی محرکی برای پرش گروه از موانع و نهایتا” کسب هدف اصلی را دارد.

[1]