برچسب شده آمادگی

علل به تاخیر انداختن ازدواج توسط مردان 3
13,489

علل به تاخیر انداختن ازدواج توسط مردان

این موضوع حقیقت دارد که امروزه بیش از هـر زمـان دیــگر مردان عجله ای برای متعهد گشتن به یک رابطه دراز مــدت از خود نشان نمیدهند. هنگامی کـه از مردان در مورد علل این مسئله پرسش می گردد، آنها مـعمـــولا  چـندین دلیل گونـاگــون را بـــرای عــــدم  آمادگیشان  برای ازدواج مـطـرح  میـسازنــد. اما در کل ۴ عامل عمده  وجود دارند  که تـاثـیـر بسزایی روی رفتار مردان  امروزی برای تن ندادن...