برچسب شده آنژیو

اختلالات قلب : عمل های جراحی مرتبط با قلب 5
22,194

اختلالات قلب : عمل های جراحی مرتبط با قلب

آنژین صدری(ANGINA PECTORIS): درد قفسه سینه که به علت کاهش جریان خون و اکسیژن رســانی  به عضلات قلب پدید می آید. عضلات قلب توسط دو شـریـان کـرونـری(CRONARY) خـونـرسـانی می گـردنــد. چنانچه این شریان ها تــنگ وباریک گردند، با کاهش جریان خـون اکسیژن رسانی به عضلات قلب نیز کاهش می یابد. تـنـگ شـدن خـون عـمـدتـا بـه عـلت تـصلب شریان هـا و یا آتـرواسـکـلـروز(ATHEROSCLEROSIS) ایـجـاد می گـردد....