برچسب شده اختلالات تغذیه

اختلالات تغذیه‎ و تصویر ذهنی جسم 0
5,138

اختلالات تغذیه و تصویر ذهنی جسم

مـفهوم تصویر ذهنی فرد نسبت به جسمش چنین است: احـساسی که فرد نسبت به جسم و ظاهرش دارا اسـت. ایـن احسـاس ارتـبـاط تنـگاتـنـگ و نـاگسـستنی با اعتماد بــنـفس فـرد و پـذیـرش وی از سـوی جـامـعـه، خـانــواده و دوسـتـانش دارد. افـرادی کـه دارای تـصـویـر ذهـنـی منفی نسبت به جسمشان بروز می دهند دارای ویـژگیـهـای زیر میباشند: ۱- جسم خود را بدفرم، نازیبا، غیر جذاب و حتی نفرت آور میپندارند. ۲- دارای...
اختلالات تغذیه ای در کودکان 0
8,196

اختلالات تغذیه ای در کودکان

در بـچه هـا، به ویژه نوجوانان، نگرانی درمورد تناسب اندام و وزن امری متـداول است. طی دوران بلوغ، بدن کودکان به طـور کـلی تغـیـیر پیـدا می کند و آنها دچار فشارهای جدید اجتماعی می شوند، مثل برخورد با جنس مخالف و جذاب دیده شدن از نظر آنها. متاسفانه، عدم توازن و نوسان داشتن در وزن، در رشد میزان قابل توجهی از کودکان و نوجوانان تاثیرگذار بوده تاجاییکه زندگی روزمره...