برچسب شده ادراک

ادراک بین فردی 0
4,592

ادراک بین فردی

ادراک بـیـن فــردی(interpersonal perception) اشــاره دارد بر نــوع نـــگـرش و قـضـاوت یـک شـخـص بـنـام ادراک کـنـنـده (PERCEIVER) در مورد شخص دیگری بنام هدف(TARGET). آشـنــایی با اصول کلی و تعاملات بین ادراک کننده و شخص هدف، شما را در بهبود روابط یاری میکند. مدل روابط اجتماعی: ۱- ادراک کننده(PERCEIVER): چـگونـه فـرد تـمــایل دارد دیگران را ببیند و مورد قضاوت قرار دهد. ۲- هدف(TARGET):چگونه فرد توسط دیگران بطور کلی قضاوت گردیده...