برچسب شده ازدواج با پسر جوانتر

روابط: آقایونی که سنشان کمتر از خانمها است 5
7,009

روابط: آقایونی که سنشان کمتر از خانمها است

داسـتان رابطـه و ازدواج آقـایـون جـوان با خانم های سـن بـالاتر، در جامعه ما چیز تازه ای است، اما ثابت شده است که این روابط برای هر دو طرف میتواند ارزشمند  باشد. مثل هر رابطه دیـگری که با اختلاف سن زیاد همراه  اسـت، در ایـن نـوع روابـط نـیـز بـایـد احتـیاطات لازم در نظر گـرفـتـه شود. بعضی از این فاکتورها، میزان سن و بلوغ دو طـرف رابـطـه، تـوانـایی دوستان و...