برچسب شده ازدواج بعد از خیانت

آیا بعد از خیانت می توان رابطه را از سر گرفت؟ 113
115,007

آیا بعد از خیانت می توان رابطه را از سر گرفت؟

دروغ اعتماد را از بین می برد و اصلاً هم فکر نکنید که چون فقط بخشی از حقیقت را می گویید، دروغ نگفته اید. اگر چیزی را به طرفتان بگویید که دوست دارد بشنود، یا شما دوست دارید بشنود، حتی اگر کمی از حقیقت رادر خود داشته باشد، اکر حقیقت کامل نباشد، یک دروغ است. خیانت اعتماد را از بین می برد. خیانت بزرگترین نابودکننده...