برچسب شده اعتماد به شوهر

آیا به او اعتماد می کنید؟ 0
5,116

آیا به او اعتماد می کنید؟

دوست داشتن فردی که به او اعتماد ندارید آسان است اما زندگی کردن با او دشوار. روابـط پایدار و بادوام تنها بر اساس اعتماد ساخته میشوند و تـنها با وجود اطمینان است که محیط امن و آرامـی بــرای رشـد صمیـمیـت بـه وجـود می آیـد. اگر خواستار یک رابطه کـامـل و بـی نـقـص هستید باید اعتماد کاملی به گذشته، حـال و آیـنـده شـریـک زندگـی خـود داشـتـه بـاشـید. چنین شـرایـط بـه سادگـی بـدست...
اعتماد: مبنای روابط 0
5,060

اعتماد: مبنای روابط

در شروع یکی از فیلم های مورد علاقه من، از زبان رابرت دنیرو (هنر پیشه معروف) میشنویم که: “زمانی که کسی را دوست می دارید، به او اعتماد می کنید و کلیه رازهای خود را برایش باز گو می کنید؛ اما اگر چنین نمی کردید پس عاشقی دیگر معنایی ندارد.” این جمله به تمام قرارهای ملاقات من معنا بخشید و به من کمک کرد تا...