برچسب شده افسردگی در پاییز

افسردگی فصلی چیست؟ 1
10,310

افسردگی فصلی چیست؟

افسـردگی فصـلی کـه معمولاً با نام اختلال عاطفی فصلی (SAD) شنـاخـته مـی شود، نوعی افسردگی است که هر سال در یک زمان معین در فرد بروز می کند. معمولاً از پاییز و زمسـتان شـروع شـده و در بـهار یـا اوایل تـابستان خاتمه میـیابد. ایـن بـیماری خیلی جدی تر از سندروم کم اهمیت “بـی حوصلگی زمستان” است. یکی دیگر از انواع SAD که با نام “افسردگی تابستانه” شناخته می شود نیز در...