برچسب شده بیماری سلیاک

بیماری سلیاک - عدم تحمل گلوتن 4
15,346

بیماری سلیاک – عدم تحمل گلوتن

بـیـماری سلیـاک(CELIAC=COELIAC) و یـا عـارضـه عـدم تحمل گلوتن(GLUTEN) یک اختلال مادرزادی، خود ایمنی و آلرژیک روده باریک می بـاشد. ایـن بــیماری در افرادی که زمـینه ژنتیک دارند میتواند در هر سنی بروز یابد. علت آن واکنش غیرطـبیعی سیستم ایمنی بدن با پروتئین گلوتن می باشد. هنگامی که گلوتن وارد روده باریک می شـود، سیسـتم ایـمـنـی بــدن بـا آنــزیــم تــرانــس گلـوتـامـیـناز (TRANGLUTAMINAS) بافـتی واکنـش نشان میدهد،...