برچسب شده تاثیر مهربانی

تاثیر مهربانی بروی سلامتی 0
6,048

تاثیر مهربانی بروی سلامتی

مهربانی حسی توام با توانگری و رضایت به زندگی ما می بخـشد، و امتیاز دیگر آن ارتـقـای سـلامتی و طول عـمر مـا است. پاول پیرسال، دکتر روانشـناس که در هاوایی زندگی مـی کند، در کتـاب خـود بـا نـام نسـخه لذت مـی نویسد: “تحقیقات جدید نشان مییدهد که یکی از لذت بخش ترین اعمال انسانی، سلامت ترین کاری است که می توانید در حـق خود و دیـگران انـجام دهیـد....