برچسب شده تحقیرم کرد

طرز برخورد با افرادیکه شما را تحقیر می کنند 537
557,104

طرز برخورد با افرادیکه شما را تحقیر می کنند

واکنش نشان دادن در مقابل افرادی که شما را تحقیر و خوار کرده و ارزش هـایتـان را زیر سؤال می برند، قدری دشوار و دردناک است. گاهی اوقات زخم هایی که اینگونه افراد به شما وارد می آورند، ممکن است تا ابد باقی بمانند.مـن خــودم به شخصه زمانیکه به گذشته بر می گردم افراد بســیار زیادی را به خاطر می آورم که در برهه های...