برچسب شده تصمیمات پیش از ازدواج

تصمیم گیری برای ازدواج سالم و ماندگار 20
16,578

تصمیم گیری برای ازدواج سالم و ماندگار

تصمیم گرفتن برای ازدواج یکی از مهمترین تصمیماتی است که زوج ها در کنار هم اتخاذ می کنند. اگر یکی یا هر دو شما می خواهید رابطه را گسترش بدهید، شاید خودتان را تحت فشار ببینید که قبل از اینکه اتفاقی بیفتد و از هم جدا شوید، زودتر ازدواج کنید. اما عجله کردن برای ازدواج به هیچ وجه ایده خوبی نیست. اگر رابطه شما قوی...
لزوم مشاوره و آموزشهای پیش از ازدواج
9,886

لزوم مشاوره و آموزشهای پیش از ازدواج

پاسخ صریح و کوتاه به این پـرسش چـیزی نیـست جـز یـک “بـله” قاطع. ازدواج کردن آن هم بدون در نظر گرفتن آموزش های مقدمـاتی، درست ماننـد شـروع یـک کار تجاری بدون درنظر گرفتن سود و زیان است. همانطور که مطلع هستید نیمی از ازدواج ها به طلاق ختم می شوند و میـتوان گـفت  کـه از ایـن نیمه ی باقی مانده که برای مدت زمان زیادی در ازواج های دائـمی بـاقی...