برچسب شده تمدن

تفاوت فرهنگ و تمدن 1
17,872

تفاوت فرهنگ و تمدن

قبل از هر چیز باید بگوییم که تمدن از لحاظ تئوری بسیار بزرگ‌تر از فرهنگ است، طوریکه یک تمدن به طور کل می‌تواند یک واحد فرهنگ را در بر بگیرد. تمدن واحد بزرگ‌تری نسبت به فرهنگ است زیرا مجموعه پیچیده‌ای از جامعه است که در یک محل خاص به همراه دولت، قوانین و حتی فرهنگ خود، وجود دارد. درنتیجه، فرهنگ فقط بخشی از تمدن است...
پست مدرنیسم : تعاریف و مفاهیم 4
9,873

پست مدرنیسم : تعاریف و مفاهیم

پست مدرنیسم اصطلاح، یا مجموعه ای از ایده های پیچیده است که بعنوان یک مطالعه علمی از اواسط دهه هشتاد پا به عرصه وجود نهاد. تعریف پست مدرنیسم دشوار است چون مفهومی است که در عرصه های مختلف مطالعاتی مثل هنر، معماری، موسیقی، فیلم، ادبیات، جامعه شناسی، ارتباطات، مُد، و تکنولوژی به کار می رود. نمی توان آن را از نظر زمانی یا تاریخی به...