برچسب شده جادو

جادو، طالع بینی و فال بینی: آیا باید باور کنیم؟ 1
10,747

جادو، طالع بینی و فال بینی: آیا باید باور کنیم؟

هزاران سال است که انسانها مجذوب چیزهای ناشناخته و مـرموز هستنـد و در عیـن حـال از آن واهـمـه دارنـد بدون اینکه پروایی از آسیب ها و خطرات آن داشته باشند. برای مــا که مسلمان هستیم، واجب است که ایـن مسـائـل را خوب درک کـرده و بتـوانیم از خـودمــان دربرابر آن محافظت کنیم. جادو داشتن قدرت و نیروی انجام کارهای خارق العاده و غیرممکن جادو نامیده می شود. این قبیل کارها...