برچسب شده جلبک خوراکی

جلبک های خوراکی : انواع و نکات مهم 12
20,986

جلبک های خوراکی : انواع و نکات مهم

جـلـبکـها (آلگها)(algae): جـلبک هـا از دستـه آغـازیـان فتواتوتروف می بـاشند، یعـنـی قادرند با فتوسنتز مواد غیر ارگـانـیـک را بـه مـواد ارگـانیک تبدیل کنند. فتوسنتز فرآیندی اسـت کـه طی آن نور خورشید و دی اکسید کربن به غذا و اکسـیـژن تبدیل میشود. ۷۳ تا ۸۷ درصد اکسیژن کره زمین توسط جلبکها (فیتوپلانکتونها) تولید میگردد. فیتوپلانکتونها جـزو جــلبکهای تک سلولی بوده، و نخستین حلقه زنجیره  غذایی جانوران آبزی  را تشکیل می دهند. جلبک...