برچسب شده جلوگیری با کاندوم

قرصهای ضد بارداری
6,993

قرصهای ضد بارداری

حقایق قرصهای ضد بارداری شامل هورمون هـایی هستـند کـه از حاملگی جلوگیری می کننـد. ایـن قرص هـا باید به صـورت روزانـه مـصــرف شـونـد. دو نـوع مـخـتـلـف این دارو در بـازار  عرضه می شود: قرص های ترکـیـبــی که شامل استروژن  و پـروژسـتـرون هسـتـــنـد، و قـــرص هـــایـی که تنها دارای پروژسترون هستند. مصرف این قرص ها شما را در مقابل بیماری هایی از قبیل HIV و سایر بیماری هایی که...
آشنایی با کاندوم
39,796

آشنایی با کاندوم و روشهای استفاده از آن

کاندوم (CONDOM) چیست؟ کـانـدوم غـلافی اسـت کـه کـه با ایـجـاد مـانع از بارداری و سرایت بیماریهای منتقله از راه جنسی(STDs) جلوگیری میکند. کاندوم زنان چیست؟ کاندوم زنانه(FEMIDOMS) بلندتر از کاندوم مردانه بوده و دارای دوحلقه میباشد. قیمت آن از کاندوم مردانه گرانتر و کاربرد آن نیز دشوار تر است. کارایی کاندومهای زنانه ۷۵ درصد میباشد. تاریخچه کاندوم استفاده از کاندوم به ۳۰۰۰ سال پیش بازمیگردد،...