برچسب شده جلوگیری طبیعی بارداری

تخمک گذاری و قاعدگی 39
116,339

تخمک گذاری و قاعدگی

تعریف قاعدگی بـه ریـزش غشـاء داخلـی رحـم (آنـدومتـر) توام با خونریزی اطلاق میگردد. * قاعدگی تقریبا هرماه باستثناء دوران بارداری و یائسگی به وقوع میپیوندد. * چرخه قاعدگی میان ۲۱ تا ۴۰ روز متغییر میباشد. * تنها ۱۰ % زنان دارای چرخه قاعدگی (دقیقا) ۲۸ روز میباشند. * سیکل قاعدگی توسط هورمونهای L.H وF.S.H  که از غده هیپوفیز ترشح میگردند و هورمونهای استروژن و پروژسترون که از...
قرصهای ضد بارداری
6,993

قرصهای ضد بارداری

حقایق قرصهای ضد بارداری شامل هورمون هـایی هستـند کـه از حاملگی جلوگیری می کننـد. ایـن قرص هـا باید به صـورت روزانـه مـصــرف شـونـد. دو نـوع مـخـتـلـف این دارو در بـازار  عرضه می شود: قرص های ترکـیـبــی که شامل استروژن  و پـروژسـتـرون هسـتـــنـد، و قـــرص هـــایـی که تنها دارای پروژسترون هستند. مصرف این قرص ها شما را در مقابل بیماری هایی از قبیل HIV و سایر بیماری هایی که...