برچسب شده حشیش چیست

آشنایی با مواد مخدر و روانگردان + تاثیرات ویرانگر آنها 21
51,661

آشنایی با مواد مخدر و روانگردان + تاثیرات ویرانگر آنها

نـتـیـجـه و عاقبت افرادی که به مصرف مواد مخدر مبادرت می ورزنـد بـاید درس عبـرتـی برای افراد دیگر بخصوص جوانان باشـد تا بخاطر شادی ها، خوشـی هـا و اثـرات کـاذب زود گذر و تحت تاثیر دوستان ناباب هرگز حتی فکر مصرف آنها را نیز بـه خـود راه نـدهنـد. در این قسمت برای آشنایی بیشتـر شما با انواع مواد مخدر و اثرات سوئشان مطالــبی آورده شـده...