برچسب شده خلق و خو

تقویت کننده های مؤثر طبیعی برای بهبود خلق و خو 1
7,664

تقویت کننده های مؤثر طبیعی برای بهبود خلق و خو

دکتر "آلن های ریش" استـادیـار مـرکـز پـزشکـی شیکاگو معتقد است که: "برای بیشتر افراد بوهای خاصـی وجـود دارنـد که یادآور خاطرات شیرینی بوده و احـساسـات غریبی را در آنهـا بـوجود می آورند و اگر خاطراتی که به یاد آنها می آید دلپذیر باشد، میزان استرس موجود در بدن آنها کاهش پیدا خواهد کرد."
تغییر خلق و خو در دوران حاملگی 0
11,543

تغییر خلق و خو در دوران حاملگی

تغییرات خلق و خو حین حـاملـگی امـری بسیـار مــــتـداول اسـت. در این دوره خانم ها سرشار از هورمون هایی می شـوند کـه فـکـر و ذهنشـان را بـــر هـم می ریزد. واکنش و عکـس الـعـمـل خـانمها به این هورمون ها متفاوت است و این تغییر خلق و خو و دمدمی مزاجی در همه آنـها اتــفاق نمـی افـتـد، و مــــدت زمان آن  هم در افراد مختلف متفاوت اســـت. اما اکثر این مادران دچار...
چرا خانمها دمدمی هستند؟ 1
6,152

چرا خانمها دمدمی هستند؟

اکثر خوانندگان مرد سایت مردمان شکایت دارند که چرا: “ما نمی توانیم همسر و یا نامزد خود را به درستی درک کنیم؛ برای چند هفته او فوق العاده است و با عشق و محبت به نظر می رسد و با من و اطرافیانش با بخشندگی کامل رفتار می کند. اما بعد، یکدفعه در یک چشم به هم زدن او تغییر حالت پیدا می کند و...