برچسب شده خوابگردی

شگفتیهای خواب - بخش نخست 6
20,351

شگفتیهای خواب – بخش نخست

پیـش از آشنـایی بـا فیـزیـولوژی خـــواب، ابتدا با چند پدیده و اختلال خواب آشنا شوید: ۱-توهمات قبل از خواب (hypnagogic hallucinations): تـوهـمـات قـبـل از خواب، احساساتی است که فرد پیش از به خواب رفتن آن ها را تجربه میکند. توهمات هنگام بیداری(hypnopompic hallucianations) نیز احساساتی است که فرد پیش از بیدار شدن از خواب آنها را تجربه میکند. مجموعه این احساسات، تجاربی مشابه خواب واضح هستند...