برچسب شده خواص پروبیوتیک

فراورده های پروبیوتیک : نکات و دانستنی ها 19
22,350

فراورده های پروبیوتیک : نکات و دانستنی ها

بـرای آشنـایی بـا پــروبـیــوتیک ها نخست لازم است با فلور روده و نقش آن در سلامت انسان آشنا شوید. فـلور روده(gut flora): شامـل میـکرو ارگـانیـسـم هـایی است که بطور طبیعی در مجاری گوارشی، بصورت همزیستی مسالمت آمیـز، زنـدگی کـرده و در سـلامـت انسـان و یــا مـیزبان نقش دارند. درون دسـتـگاه گـوارش هـمـه جانوران این فلور روده ای وجـود دارد. جانورانی که کاملا در شرایط بـدون بـاکـتری پرورش می یابند، بیش از...