برچسب شده خودآگاهی

دلایل اهمیت توجه به ندای درونی جهت گذران زندگی 0
4,791

دلایل اهمیت توجه به ندای درونی جهت گذران زندگی

وقتی دچار استرس می شوید، چه چیز شما را به ادامه راه ترغیب می کند؟ حس وظیفه؟ ترس از شکست؟ یا فقط لذتی که از انجام آن کار عایدتان می شود؟ پاسخ شما به این سؤال، کیفیت زندگی شما را به طور کل تعیین می کند – چارلز بارکه من وقتی کلاس چهارم بودم، خیلی جدی (و البته با اشتیاق فراوان) به معلمم گفتم: “من...
خودآگاهی و کم رویی 1
7,321

خودآگاهی و کم رویی

خـودآگـاهی مفرط(self-consciousness) نوع حاد و شدید حـس خودآگاهی(self-awareness) میباشد، با اندکی ته مایه ی پارانویا. احساس ناخوشایندِ در تیر رس دید دیگران بودن است، گویی همه درحال نگاه کردن به شما هستند. خودآگاهی مفرط پایه و اساس کمرویی است. خـودآگاهی(self-awareness): ادراک صـریــح و آشکار حـس “وجـود داشـتن” اسـت. کـه شامل تصور تامی است کـه شخـص بـه عنـوان یـک فـرد مـنفرد جـدای از دیگران و با تفکرات شخصی و منحصر بفرد وجود...
پیشگویی کامبخش 1
7,798

پیشگویی کامبخش

چنانچه موشکافانه تر رفتارهای خود را مورد ارزیابی قرار دهید، در می یابید که بسیاری از وقایعی که شما آنها را به بخت و اقبال، شانس و تقدیر نسبت می دهید، در واقع رابطه ی  معنا داری  با  انتظارات ما و نیز پدیده ای بنام  “پیشگویی کامبخش” دارند. تعریف پیشگویی کامبخش (self fulfilling prophecy): ۱-پیشگویی ای میباشد که به خودی خود باعث محقق شدن خودش...
سندرم پلاسیبو 0
5,309

سندرم پلاسیبو

سندرم پلاسیبو عبارت است از زنـدگی کـردن خودآگاه و یا نـاخودآگاه افراد در حـال و هـوای رابطـه پیـشیـن. در عـــلـم پزشـکـی پلاسیـبو و یا “دارونما” دارویی است هم شکل و هـم طـعـم داروی اصـلـی امــا بی اثر. در روابط، پلاسیبو به بـاز آفـرینی شریک زندگی سابق با استفاده از یک فرد دیگر اطلاق میگردد. غالب اوقات این عمل بطور ناخودآگاه توسط فرد صورت می گیرد. شخصی که درگیر یک سندرم پلاسیبو...