برچسب شده درباره زندگی

نکاتی درباره زندگی - بخش دوم 7
9,504

نکاتی درباره زندگی – بخش دوم

پذیرفتن اشتباهات، عذرخواهی و سعی در جبران آن ها نه تنها شخصیت تو را برجسته می کند بلکه به تو یاری می دهد تا نقاط ضعف خود را بهتر بشناسی. در سلام و احوالپرسی پیش قدم و خوشرو باش تا در برخورد اول از نظر دیگران خودخواه جلوه نکنی. هیچ گاه از ترس این که اشتباه کنی از تمرین و اظهارنظر خودداری نکن. این گونه...