برچسب شده درمان نوروپاتی

آشنایی با بیماری عصبی نوروپاتی 13
35,183

آشنایی با بیماری عصبی نوروپاتی

نـوروپاتی نـوعی اختـلال عـصبـی اسـت کـه بـر روی مـیـزان حساسیت و تحریک پذیری اعصاب دست و پا تاثیر میگذارد. در ایـن حالت همواره نوعی احساس کرختـی، بـی حـسی و درد به بیمار دست می دهد. نوروپاتی انواع مختلفی دارد که در زیر به برخی از آنها اشاره شده است: – نوروپاتی دیابتیک – نوروپاتی غیر ارادی – پلی نوروپاتیک – مونو نوروپاتیک – نوروپاتی خارجی در گونـه هـای...