برچسب شده دلبستگی

نظریه دلبستگی احساسی و ویژگیهای آن 2
14,248

نظریه دلبستگی احساسی و ویژگیهای آن

موضوع اصلی نظریه دلبستگی این است که مادرانی که در اختیار نوزادشان باشند و به نیازهای او واکنش بدهند، یک حس اطمینان و امنیت در نوزادشان ایجاد می‌کنند. نوزاد می‌داند که فرد مراقب او قابل‌تکیه است و این مسئله پایه و اساسی محکم برای کشف دنیا در نوزاد فراهم می‌آورد.