برچسب شده راه های جلوگیری از بارداری

قرصهای ضد بارداری
6,944

قرصهای ضد بارداری

حقایق قرصهای ضد بارداری شامل هورمون هـایی هستـند کـه از حاملگی جلوگیری می کننـد. ایـن قرص هـا باید به صـورت روزانـه مـصــرف شـونـد. دو نـوع مـخـتـلـف این دارو در بـازار  عرضه می شود: قرص های ترکـیـبــی که شامل استروژن  و پـروژسـتـرون هسـتـــنـد، و قـــرص هـــایـی که تنها دارای پروژسترون هستند. مصرف این قرص ها شما را در مقابل بیماری هایی از قبیل HIV و سایر بیماری هایی که...
روشهای هورمونی جلوگیری از بارداری
30,473

روشهای هورمونی جلوگیری از بارداری

آشنایی با هورمونهای زنانه طبیعی و مصنوعی (سنتتیک): ۱- پروژستاژن ها(PROGESTAGENS): هـورمـون هـایـی مـــیباشند که اثراتی مشابه هورمون پروژسترون (هورمون  استـروئیــدی زنـانه) ایجاد میکنند. در واقع پروژسترون خود متعلق به هورمونهای گروه پروژستاژن ها میباشد. پروژسترون تنها هورمون طبیعی این دسته محسوب میگردد. نکته:به پروژستاژن ها، پروژستوژن ها (PROGESTOGENS) نیز اطلاق میگردد. ۲- پروژستین(PROGESTIN): به پروژستاژن های مصنوعی پروژستین اطلاق میگردد. از پروژستین های مصنوعی  میتوان به موارد...