برچسب شده روحی

آمادگی روانی برای بقا و ادامه زندگی 0
4,721

آمادگی روانی برای بقا و ادامه زندگی

هـمانطور که مـی دانید در شــرایط بحرانی برای حفظ بقای خـود بـاید از یـک سری افـکـار و احسـاسـات خـاصی بـهــره بگیرید تا با شکست مواجه نشوید؛ درغیر اینصورت شرایـط  محیـطی بـراحتی میتواند موجبات سرخوردگی و شکسـت  شـمـا را فـراهـم آورد. تـرس، اضـطـراب، خشـم، نـاامـیــدی، احسـاس گنـاه، افـسردگـی و تنـهـایـی از جمـلـه رایـج ترین احساساتی هستند که فرد در هنگام مواجهه با یک چنـین شـرایـطی از خـود بروز می دهد. اگر...
اختلال تیک : علل و درمان 1
13,329

اختلال تیک : علل و درمان

تیک (TIC) به حرکات و یا اصوات ناگهانی، تکراری، متناوب، قالبی و کلیشه ای، بدون ریتم (غیر موزون) و غیر ارادی اطلاق میشود. تیک ممکن است برای ناظر غیر قابل رویت باشد مانند سفت کردن عضلات شکم و یا تکان دادن انگشتان پا.تقسیم بندی تیک: ۱- تیک های حرکتی ساده(SIMPLE MOTOR TICS): حرکات بی معنی، ناگهانی و کوتاه میباشند. مانند: چشمک زدن، بالا انداختن شانه،...