برچسب شده روشن فکر کیست

چگونه فردی روشنفکر باشیم؟ 18
31,615

چگونه فردی روشنفکر باشیم و ذهن باز داشته باشیم

داشتن ذهن باز به این معنی است که بخواهید ایده های جدید و متفاوت را بررسی یا دریافت کنید. یعنی انعطاف پذیر باشید و خودتان را با تجربیات و ایده های جدید وفق دهید. ایجاد یک ذهن باز یکی دیگر از نتایج ارزشمند تفکر انتقادی و استدلال است. دنیای امروز بیشتر از گذشته در حال تغییر و تحول است. برای همگام شدن با آن باید...