برچسب شده روش افزایش متابولیسم

کاهش وزن با افزایش متابولیسم بدن 6
20,968

کاهش وزن با افزایش متابولیسم بدن

در این مقاله به بیان ده نقطه نظر از متخصص تغذیه “شری استریکوسکی” در مورد رابطه ی مستقیم افزایش متابولیسم بدن با کاهش وزن می پردازیم. ممکن است در ابتدا تنها این نکات را بخوانید ولی تایید نکنید، در حالی که با رعایت این توصیه ها نتایج حاصله را در مدت زمانی کم مشاهده خواهید کرد: