برچسب شده سبک زندگی در ایران

30 ویژگی یک جامعه زنده و مدرن 5
12,545

۳۰ ویژگی یک جامعه زنده و مدرن

پروفسور محمود سریع القلم ، در یادداشتی که برای عصرایران نوشته ، ۳۰ ویژگی یک جامعه زنده را بیان کرده است. این استاد دانشگاه، پیشتر در نوشتارهای جداگانه ای ۳۰ ویژگی شهروندان و ۳۰ ویژگی سیاستمداران مطلوب را به رشته تحریر در آورده که در عصرایران منتشر شده است.
واقعیاتی تلخ درباره سبک زندگی ایرانی 31
19,739

واقعیاتی تلخ درباره سبک زندگی ایرانی – بخش نخست

در نظر داشته باشید که ما به سبک زندگی هیچ ملتی اصالتاً نمی توانیم ایراد بگیریم چون سبک زندگی نتیجه انباشت تجربیات تاریخی یک ملت است. اما می توانیم معیارهایی را مشخص کنیم و از آن زاویه آسیب شناسی کنیم. در اینجا قصد دارم آسیب شناسی سبک زندگی ایرانی را بر اساس خود فرهنگ ایرانی و فرهنگ دینی مورد خطاب قرار دهم.
خود محوری ، ترمز پیشرفت جامعه 3
12,537

خود محوری ، ترمز پیشرفت جامعه و انسانها

خود محوری که یکی از جنبه های خود خواهی محسوب میشود به معنی این است که هر کس تمایل دارد مجموعه شرایط همسو با منافع شخصی خود باشد و آنچه که اتفاق می افتد منتهی به ارتقای وضعیت کنونی اش گردد. اولین نمودهای خود محوری معمولاً در دوران کودکی رخ می دهد و تحت تاثیر محیط افزایش می باید. کودکی که می پندارد مرکز توجه...
11
10,006

خشونت پنهان

وقتی انسان بتواند به راحتی حق را نا حق کند و کرده را ناکرده و ناکرده را کرده نشان دهد. هنگامی که آدمی شب را روز جلوه نماید و گنجشک را قناری فروشد، خدا را از یاد ببرد و قانون طبیعت را به نفع خود و با سلیقه خود تعریف کند سیاستمداری است که شرافت ندارد.
آیا باید به متکدیان کمک کنیم؟ 4
9,180

آیا باید به متکدیان کمک کنیم؟

متکدیان حرفه ای برای گرفتن پول احساسات مردم را هدف قرار داده و با تظاهر به فقر، ناتوانی و ابراز سخنانی غیر واقعی و داستانهای ساختگی سعی در ایجاد ترحم در دیگران نسبت به خود میکنند. پرداخت پول به متکدیان سطح شهر از هر نظر عملی نادرست بوده و متکدیان را برای تداوم عملشان ترغیب میکند.