برچسب شده شگفتیهای خواب

شگفتیهای خواب - بخش دوم 3
11,258

شگفتیهای خواب – بخش دوم

خـواب (sleep) حـالتی از استراحت طبیعی است که در پستانداران، پرندگان، ماهی ها و در برخی بی مهرگان مشاهده میگردد. کاهش  حـرکـات ارادی بـدن، کـاهـش واکــنش بـــه محرکات خارجی، افزایش سرعت آنابولیسم و کاهش سرعت کاتابولیسم از خصوصیات خواب میباشند. آنـابولیسم (ساز)(anabolism): یک پروســـه متابولیکی است که مولکولهای بزرگ از مولکولهای کوچک سنتز میشوند. ساخت ارگانها و نسوج-سنتز مولکولهای پیچیده و ساختارهای سلولی-پروسه های آنابولیک انرژی خواه (مصرف ATP) میباشند....
ساعت بیولوژیک بدن 6
8,378

ساعت بیولوژیک بدن

شما  “سحر خیز” میباشید  یا “شـب زنده دار”؟ آیا تاکنون شـده کـه زودتـر از زنـگ سـاعـت  به طـور خـودکــار از خواب برخیزید؟ بطور کلی ساعت درونی بدن شما به شما کمک می کـنـد تا فعالیت خود را در ساعات روز افزایش داده و در تــاریکی و شب هنگام از شدت آنها بکاهید و به استراحت بپـردازیـد. هـمـچـنـین چـرخـه خـواب و بـیــداری، فـعالیت و اسـتـراحت، حرارت...