برچسب شده صبح سرحال

چگونه صبح هنگام هوشیار و سر حال شویم؟ 6
27,797

چگونه صبح هنگام هوشیار و سر حال شویم؟

از اینکه هر روز صبح صدای رنجش آور زنگ ساعت را می شنوید متنفرید، هیچ راهی برای اجتناب از آن وجود ندارد؛ مگر بخواهید به جمع بی کارها بپیوندید. حقیقت تلخ این جاست که حتی اگر برنامه ریزی کنید و یا در شیفت عصر هم مشغول به کار شوید باز هم صدای دردآور ساعت شما را آزار خواهد داد. اما چگونه می توانید صبح ها...