برچسب شده ضرورت ازدواج

ضرورت و لزوم ازدواج در جامعه 0
6,523

ضرورت و لزوم ازدواج در جامعه

از ایـنکه مـرا امروز پـذیرفته اید که در مورد یکی از مشکلات مـهم جـامـعـه امـروزی برایتان سخن بگویم، کمال تشکر را دارم. ایـن مقولـه پـر اهـمیت، چـیـزی نیـست جـز مسـئـله “ازدواج”. چند سال پیش درمورد “اهمیت صداقت در روابط” صحبت کردم. اکنون قصد دارم تا شما را با “اهمیت ازدواج” آشنا کنم. ازدواج یـکی از حـقایقی است کـه از فاکتـورهـای اسـاسی ایـجـاد هر جامعه سالمی به شمار می رود. این موضوع...