برچسب شده علت تعرق زیاد

علل و نحوه درمان تعرق زیاد بدن 9
12,281

علل و نحوه درمان تعرق زیاد بدن

آیا شما جزء افرادی میباشید که هیچ گاه خشک نیسـتـند؟ تعرق بیش از اندازه خیلی بیشتر از آن چیزی که شما تصور می کنید رایج است به همین دلیل هیچ دلیل برای نگرانـی و ناامیدی وجودندارد و نباید تصور کنید که در دنیا تنها فردی هـستید که عـرق می کنـد. در حالیکه تعرق یکی از واکنش های طبیعی بدن محسوب مـی شود، و بـه بـدن در کاهش دمــای سطحی کمک می...