برچسب شده علت خود آزاری

خود آزاری : تعاریف، انواع و روشهای درمان 71
48,404

خود آزاری : تعاریف، انواع و روشهای درمان

امروزه تعداد جوانانی که اقدام به خودآزاری می کنند رو به افزایش است . از آن جاییکه خود آزاری نوعی خودکشی  است و نهایتا” منجر به مرگ می شود ، باید جلوی آن گرفته شود.   با یافتن راه حل های جدید برای کنترل و غلبه بر احساسات می توان امید به کاهش تمایلات شدیدی داشت  که باعث خود آزاری می شود و برای درمان...