برچسب شده غول درون انسان

غول درون انسان (بخش دوم) 11
7,441

غول درون انسان (بخش دوم)

در ادامه بحث زیبای ضمیر ناخودآگاه تصمیم داریم که سلسله کارهایی انجام دهیم تا این کودک ما بدرستی هدایت و تربیت شود و یا این صفحه سفیدی که در اختیار داریم را با آگاهی درست پر کنیم از برنامه های مفید ..و ارورهای برنامه وجودمان را برطرف کینم..
غول درون انسان ( بخش اول ) 17
13,100

غول درون انسان ( بخش اول )

وقتی که خداوند انسان را آفرید و جسم او را به تکامل رساند و او را برنامه  نویسی کرد یک صفحه سفیدی به او اعطا کرد تا او در مراحل زندگیش آنرا با اختیاری که در دست دارد در جهت کمال برنامه نویسی کند. ضمیر ناخودآگاه همان صفحه سفیدی است که قرار است ما با یک سلسله کارها و اندیشه ها آنرا در جهت خوشبختی...