برچسب شده فال درخت

فال درخت 0
4,867

فال درخت

– درخت  بلوط  (شجاع) ۱ فروردین طبعی قوی دارند، دلیر و نیرومند هستند و در کارها بسیار سختگیر و مستقل عمل میکنند. حساس بوده و به تغییر علاقه ای ندارند. همیشه پایشان را روی زمین نگاه می دارند و اهل عمل هستند. – درخت فندق  (غیرعادی) ۲ الی ۱۱ فروردین ۲ الی ۱۱ مهر دلربا، بی صبر و خیلی فهیم هستند. مبارزی فعال برای جنبش...