برچسب شده فکر بهتر

کارآمدتر و مؤثرتر بیندیشید 0
5,160

کارآمدتر و مؤثرتر بیندیشید

اینـطور گفته می شود که توجه انسان نمی تواند بر بیش  از ۷ چــیز در آنِ واحد متمرکز شود. این به آن مـعناست که مثلاً وقتی مـا در حـال تصمیــم گیـری یـــــا حل یک مشکل هستیم، فقط می توانیم روی ۷ فکر مختلف تمرکـز کنیم و مـعمولاً اکثـر ما قادر نیستیم که در مورد همه ی مــوارد در یک لحظه تفکر کـنیم و معمولاً از...