برچسب شده قدرت حرفها

قدرت کلمات: تاثیر الفاظ منفی بر سلامتی 4
18,090

قدرت کلمات: تاثیر الفاظ منفی بر سلامتی

کاملاً ثابت شده است که کلمات هم قدرت دارند و همه ما از تاثیر کلمات منفی بر افکار و اعمالمان آگاه هستیم اما همین الفاظ و کلمات منفی می توانند بر سلامت ما هم تاثیر بد بگذارند مگر اینکه شروع کنیم وقتی می خواهیم درمورد خودمان حرف بزنیم از الفاظ و کلمات مثبت استفاده کنیم. این کلمات منفی می توانند کاملاً وضعیت سلامتی، زندگی و...